image

Hertha Hillfon är högaktuell hela sommaren på Tomarps kungsgård i Skåne med utställningen ”Hertha Hillfon – ett arv att förvalta”.

Utställningen invigs den 18 juni klockan 14.00 av Freja Hillfon Liungman och därefter en dansperformance med ocean ananda Hillfon (www.movingprayer.net).

Därefter är utställningen öppen varje dag klockan 12.00 – 17.00 till den 28 augusti.
varje dag 12.00 – 17.00

För vägbeskrivning, se http://tomarps-kungsgard.se/


NY STYRELSEORDFÖRANDE

Hertha Hillfons Vänner höjer kompetensen!

Vid årsmötet den 27 april valdes Eric Sjöström till ny styrelseordförande. Eric Sjöström är verksam som frilansande konsult och styrelseledamot i kultursektorn med uppdrag inom organisations- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Han har tidigare varit VD för Folkoperan och chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm.

Han har styrelseerfarenhet från bl.a. Sveriges Körförbund, där han också är ordförande, men också Kungl. Musikhögskolan, Dramaten, Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby, Folkspel m.m. Han har nyligen gjort uppdrag åt kulturförvaltningarna i både Stockholms och Uppsala län, Länsmusiken i Kalmar, Skånes Dansteater och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Helsingfors. Just nu har han konsultuppdrag för Södertälje kommun och Västra Götalandsregionen.

– Jag är fantastiskt glad och förväntansfull inför det här uppdraget. Vi håller på att för fullt planera inför uppstarten av en helt ny publik kulturverksamhet i Hertha Hillfons anda i Stockholm och det ska bli väldigt roligt att leda arbetet i styrelsen.

Ny ledamot i styrelsen är Cecilia Wassaether, grundare och VD för kommunikationsbyrån Greatness. Till sekreterare valdes Elisabeth Weman. Omval gjordes av vice ordförande Madeleine Ramel Tunevall, kassör Lena Dahlgren, och ledamoten Jacqueline Cederström.
Även den nu avgående ordföranden (en av föreningens grundare), Jan Börjeson fortsätter som ledamot i styrelsen.


VI SER NYA MÖJLIGHETERsolen

Vi söker nu aktivt en lokal för utställnings- och skapande verksamhet och har hittat några intressanta alternativ

Hertha Hillfons konst kan fogas in i olika typer av miljöer. Den lokal vi söker bör ge rimliga möjligheter att återge något av den skapande miljö som präglade Herthas ateljé och verkstad.

Vi har ett par mycket spännande långsiktiga alternativ som finns tillgängliga först på två till tre års sikt på grund av planerade renoveringar etc. Vi har därför nu också pågående kontakter kring mycket intressanta kortsiktiga alternativ.

Våra förutsättningar

Hyresförhandlingarna avseende Hillfongården i Mälarhöjden avbröts oväntat av den nye fastighetsägaren i början av hösten 2015 vilket innebär att föreningen inte kan bedriva någon verksamhet där. Trots de ändrade förutsättningarna vad gäller lokal kvarstår vår huvudinriktning. Detta sker med fortsatt stöd från Stockholms stad.  Föreningen äger och har genom familjens samlingar tillgång till en omfattande samling av Herthas konst, inventarier, redskap, filmer och fotografier.

Vad vi vill i en ny lokal

  • fortlöpande visa Hertha Hillfons verk i en miljö som i möjligaste mån återger stämningen från den personliga och okonventionella värld där de skapades. Genom den stora tillgången till verk kan vi göra varierade representativa utställningar.
  • anordna parallella utställningar där andra konstnärers uttrycksformer och motivval möter Herthas.
  • erbjuda en öppen verkstad, en inspirerande plats för barn, familjer, ungdomar och vuxna
att utveckla sin skaparlust genom lera eller i annan uttrycksform. Detta kan ske både i organiserat samarbete med skolor, förskolor, fritids- och föreningsverksamheter och i friare former för enskilda. Makarna Hillfons omsorg om miljön och deras krav på kvalitet och hållbarhet ska genomsyra verksamheten.
  • i mindre skala erbjuda andra arrangemang – musikaliska, litterära och sceniska – samt seminarier och föreläsningar kring ämnesområden som kan knytas till Hertha Hillfons skapande och levnadssätt

Vi ser goda möjligheter i att kunna samverka/samarbeta med annan konstnärlig verksamhet.

text4


ETT LEDSAMT BESKEDblaansikte

Hillfongårdens ägare avbryter förhandlingar om hyreskontrakt

Styrelsen för Hertha Hillfons Vänner har fått ett besked från ägaren av Hertha Hillfons gård i Mälarhöjden (The Sculptress STHLM AB) att de har beslutat avbryta den pågående förhandlingen angående hyreskontrakt för fastigheten med verkstad och ateljé.

Det föreligger en ovanlig detaljplaneproblematik för fastigheten vilket medför komplexa frågeställningar. Sedan detta uppdagades har styrelsen arbetat aktivt för att finna ett lämpligt sätt att lösa problemen. Konstruktiva diskussioner förs bland annat med olika enheter inom Stockholms stad.

Ägaren har i detta läge valt att avbryta samtalen med styrelsen.

Vi har därefter skickat förslag till ägaren om en temporär lösning i avvaktan på en långsiktig sådan. Detta har trots vädjan och argument från styrelsen inte besvarats av ägaren och förhandlingarna har därmed havererat. Även Stockholms stad har genom Stadsbyggnads- och Kulturborgarrådet Roger Mogert vid upprepade tillfällen sökt fastighetsägaren utan framgång.

Styrelsen kommer givetvis att fortsätta samtalen med Stockholms stad angående den uppkomna situationen.

Här är en länk till medlemsutskicket som skickades tidigare idag

För styrelsen i Hertha Hillfons Vänner

Jan Börjeson, ordförande
070 – 811 78 00

Madeleine Ramel Tunevall, vice ordförande
070 – 851 77 83

 


 

Tusentals besökare hänfördes vid de öppna visningarna av Hertha Hillfons hem, verkstad och ateljé som familjen generöst arrangerade våren 2014.

Därför bildades den ideella föreningen Hertha Hillfons Vänner i maj 2014 för att försöka rädda fastigheterna och den samlade konsten från splittring, med målsättningen att skapa Stockholms första kvinnliga konstnärsateljé, öppen och tillgänglig för en bred allmänhet.

Den 9 september 2014 såldes en stor del av Hertha Hillfons kvarvarande verk på Auktionsverket. Tack vare generösa bidrag från allmänheten, föreningar och näringsliv – inte minst en betydande donation från Jacob Wallenbergs stiftelse – kunde vänföreningen förvärva 63 verk, en fjärdedel av den konst som såldes vid tillfället. Därefter har ett par verk tillkommit och föreningen har ombetts att på plats förvalta ytterligare verk.

Fastigheterna på Sexstyversgränd i Mälarhöjden kunde vi inte förvärva men efter försäljningen av dem har föreningen erbjudits att hyra ateljé och verkstad. Stockholms stad har stöttat verksamheten med medel för att täcka förberedelsekostnader. En ansökan för flerårigt kulturstöd har inlämnats till Stockholms stad. Målet är att kunna öppna Hertha Hillfons ateljé för publik verksamhet under senhösten 2015.

Genom en varsam uppbyggnad av verksamheten vill vi

  • visa en omfattande, varierad och representativ samling av Hertha Hillfons verk i en till största delen intakt miljö. Detta genom såväl öppna guidade visningar som specialvisningar för olika målgrupper.
  • erbjuda skapande verksamhet för i första hand barn och ungdomar men även för andra grupper
  • anordna samtal, seminarier samt föreläsningar kring ämnesområden som kan knytas till den skapande verksamheten på gården och till den unika och meditativa miljön som präglats av makarnas omsorg om natur och miljö
  • genomföra musikaliska, litterära och sceniska arrangemang.
  • erbjuda den rofyllda och stimulerande miljön till konstnärliga och andra verksamheter för möten/workshops
  • erbjuda kurser med stark koppling till platsen och dess tradition samt möjliggöra konstvetenskaplig forskning

På detta sätt vill vi skapa en levande kulturell mötesplats i paret Hillfons anda i en av Stockholms sydvästra förorter.

Föreningen arbetar med grundandet av en stiftelse, i vilken både konst och verksamhet kommer att ha sin hemvist.

Som medlem i Hertha Hillfons Vänner bidrar du till att förverkliga en verksamhet i Hertha och Gösta Hillfons anda, i den unika miljö som var deras hem och skaparmiljö.

Bli medlem här

Skulptur av Hertha Hillfon
Skulptur av Hertha Hillfon. Foto Katarina Söderlund

Varför inte ge bort ett medlemskap i present?

Maila oss på info@herthahillfonsvanner.se så ombesörjer vi ett presentkort med vackra bilder från Herthas produktion.

TACK till MTAB, HANDELSBANKEN och Sven Ljung Design som stöttar föreningens arbete.

logos2